Kagoshima Crossing No. 1
27 June 2016

Kagoshima Crossing No. 1