Murchison Bowling Club
5 July 2013

Murchison Bowling Club