Ryoan-ji Zen Garden
27 June 2016

Ryoan-ji Zen Garden