Shibuya from Roppongi Hills
27 June 2016

Shibuya from Roppongi Hills